Ogólne

Poniższy Regulamin (niniejszy „Regulamin”) określa korzystanie z tej witryny (“Witryny”) oraz zasady, na podstawie których członkowie programu Starwood Preferred Guest® („Program SPG”), Programu Marriott Rewards® („Program Marriott Rewards”) oraz Programu Ritz-Carlton Rewards® („Program Ritz-Carlton Rewards”) mogą powiązać swoje indywidualne konto członkowskie Programu SPG ze swoim indywidualnym kontem członkowskim Programu Marriott Rewards lub ich indywidualnym kontem członkowskim Programu Ritz-Carlton Rewards (każdy zwany „Członkiem powiązanym”, razem zwani „Członkami powiązanymi”). Dla celów niniejszego Regulaminu (i) Program SPG, Program Marriott Rewards i Program The Ritz-Carlton Rewards będą razem zwane „Programami”, a z osobna zwane „Programem”, a (ii) Program Marriott Rewards oraz Program Ritz-Carlton Rewards będą razem zwane „Programami bonusowymi”, a z osobna zwane „Programem bonusowym”. Program SPG jest obsługiwany przez Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC oraz jej podmioty stowarzyszone (razem zwane “SPG”). Programy bonusowe są obsługiwane przez spółkę Marriott International, Inc. („Marriott”) oraz Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. („Ritz-Carlton”) oraz ich podmioty stowarzyszone.
Wyrażając zgodę na powiązanie swojego konta członkowskiego Programu SPG oraz swojego konta członkowskiego Programu bonusowego, każdy Członek powiązany potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraził na niego zgodę.

SPG, Marriott i Ritz-Carlton (razem zwani „Operatorami”) mogą w każdej chwili wprowadzić poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu, a dalsze korzystanie z tej Witryny lub skorzystanie z okazji powiązania kont Programu, umożliwionej przez Operatorów, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Członka Powiązanego tego rodzaju poprawki, modyfikacji lub uzupełnienia.
W zakresie, w jakim terminy w treści Regulaminu zostały zapisane wielką literą, nie będąc w inny sposób zdefiniowane, terminy te będą mieć znaczenie określone w (i) warunkach Programu SPG, które można znaleźć na www.spg.com/terms („Regulamin SPG”), w zakresie, w jakim terminy te dotyczą Programu SPG oraz korzyści i usług świadczonych na jego podstawie oraz (ii) w regulaminach Programów bonusowych, które można znaleźć na https://www.marriott.com/rewards/terms/default.mi („Zasady Programu bonusowego”) w zakresie, w jakim terminy te dotyczą Programów bonusowych oraz korzyści i usług świadczonych na jego podstawie. W przypadku jakiejkolwiek kolizyjności występującej pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz warunkami zawartymi w Regulaminie SPG lub Zasadach Programu bonusowego, pierwszeństwo ma Regulamin SPG lub Zasady Programu bonusowego.

Powiązanie kont członkowskich

 1. Kryteria. Aby powiązać konto członkowskie Programu SPG z kontem członkowskim Programu bonusowego, dana osoba musi posiadać aktywne członkostwo zarówno w Programie SPG oraz Programie bonusowym, a konta członkowskie w każdym z mających zastosowanie Programów muszą być zarejestrowane pod tym samym nazwiskiem. Członkostwo w Programach można uzyskać za darmo na www.SPG.com, www.Marriott.com oraz www.ritzcarlton.com.
 2. Łączenia. Dana osoba może połączyć swój Program bonusowy oraz swoje konto członkowskie Programu SPG na Marriott.com, RitzCarlton.com lub SPG.com. Łączenie kont i przenoszenie punktów drogą telefoniczną nie jest możliwe.
 3. Skutki połączenia. Połączenie kont Programów nie powoduje scalenia Powiązanych kont członkowskich, ani stworzenia jednego konta. Wszelkie korzyści uzyskane na odpowiednich kontach Programu należących do Członka połączonego (jak np. noclegi lub uprzednio otrzymane punkty) pozostaną oddzielone, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konta podwójne. Dana osoba może połączyć wyłącznie pojedyncze konto członkowskie Programu bonusowego z pojedynczym kontem członkowskim Programu SPG. Jeżeli dana osoba posiada kilka kont członkowskich w ramach Programu bonusowego lub Programu SPG, osoba ta musi scalić odpowiednie konta w takim Programie zgodnie z zasadami danego Programu, w celu połączenia wszystkich tych kont ze swoimi kontami członkowskimi w odpowiednim innym Programie.
 5. Aktywność konta członkowskiego. Połączenie konta członkowskiego Programu SPG oraz konta członkowskiego Programu bonusowego (i) będzie stanowiło aktywność wykonaną do celów utrzymania aktywności w Programie SPG oraz (ii) nie będzie liczyć się jako kwalifikowana aktywność do celów utrzymania aktywności punktów użytkownika w Programie bonusowym. Prosimy zapoznać się z warunkami regulującymi aktywność konta i wygasanie punktów, dotyczącymi Programu SPG i Programu bonusowego.
 6. Warunki Programów indywidualnych. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, (i) Zasady Programu bonusowego będą w dalszym ciągu miały zastosowanie do konta członkowskiego Programu bonusowego Członka połączonego oraz wszelkich i wszystkich korzyści i aktywności z tym związanych, oraz (ii) Regulamin SPG będzie w dalszym ciągu miał zastosowanie do konta członkowskiego Programu SPG Członka połączonego oraz wszelkich i wszystkich korzyści i aktywności z tym związanych.

Odłączenie. Połączony członek może odłączyć swoje konta członkowskie w dowolnym momencie, dzwoniąc na (SPG) 1-888-625-4988, (Marriott Rewards)  1-801-468-4000 lub (The Ritz-Carlton Rewards) 1-866-922-6882. Konta zostaną odłączone w ciągu 48 godzin od przyjęcia prośby przez Operatorów. Dane kontaktowe działów obsługi w poszczególnych lokalizacjach można znaleźć na: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/support/index.html, www.marriott.com/help/rewards-customer-support.mi lub www.ritzcarlton.com/en/rewards/guest-servicesWszelkie korzyści zapewnione zgodnie z niniejszym Regulaminem (w tym wyrównanie statusu) staną się nieważne z chwilą odłączenia kont.

Przenoszenie punktów

 1. Kryteria do przenoszenia. W każdej chwili od momentu połączenia kont członkowskich Programu, Członek połączony może przenieść (i) punkty Starpoints® ze swojego konta członkowskiego Programu SPG do puli swoich Punktów bonusowych Marriott lub Punktów bonusowych Ritz-Carlton (razem zwanych “Punktami bonusowymi”), które zostaną zgromadzone na jego powiązanym koncie członkowskim Programu bonusowego lub (ii) Punkty bonusowe z jego konta członkowskiego Programu bonusowego do puli swoich punktów Starpoints, które zostaną zgromadzone na jego połączonym koncie członkowskim Programu SPG. Punkty Starpoints lub Punkty bonusowe można przenieść wyłącznie na konto członkowskie Programu połączonego z kontem, z którego pochodzą punkty Starpoints lub Punkty bonusowe. Nie jest możliwe przenoszenie między Programami Punktów Starpoints uzyskanych na podstawie udziałów w obiektach Vistana™ Signature Experiences oraz Punktów bonusowych uzyskanych na podstawie udziałów w obiektach Marriott Vacation Club®.
 2. Ilość przenoszonych punktów. Członkowie połączeni mogą przenieść każdą ilość Punktów bonusowych do puli punktów Starpoints lub punktów Starpoints do puli Punktów bonusowych w przyrostach co 1000 punktów, o ile taka ilość Punktów bonusowych lub punktów Starpoints, w zależności od przypadku, jest aktualnie dostępna na ich odpowiednim koncie członkowskim Programu w czasie dokonywania takiego przeniesienia. W przypadku, jeśli na skutek przeniesienia Punktów bonusowych do puli punktów Starpoints, liczba punktów będzie stanowiła niepełny punkt Starpoint, wówczas liczba punktów Starpoint zostanie zaokrąglona w dół do najbliższego pełnego punktu Starpoint. Na przykład, jeśli Członek powiązany przeniesie 1000 punktów bonusowych do puli punktów Starpoints, jego konto członkowskie Programu SPG zostanie zasilone ilością 333 punktów Starpoints.
 3. Przelicznik przenoszenia.
  1. Punkty przenoszone przez Członka połączonego pomiędzy połączonymi kontami członkowskimi Programu przeliczane są według przelicznika: 3 punkty bonusowe = 1 punkt Starpoint.
  2. Punkty przenoszone przez Członka połączonego pomiędzy połączonymi kontami członkowskimi Programu przeliczane są według przelicznika: 1 punkt Starpoint = 3 punkty bonusowe.
 4. Czas realizacji przeniesienia punktów. Przeniesienie punktów Starpoints lub Punktów bonusowych będzie następowało natychmiast po dokonaniu przeniesienia. Kiedy przeniesienie zostanie skutecznie zrealizowane, wszelkie punkty Starpoints lub Punkty bonusowe zgromadzone na koncie członkowskim Programu będą podlegały regulaminowi Programu, do którego takie punkty Starpoints lub Punkty bonusowe zostały przeniesione, w tym regulaminowi korzystania z tych punktów u partnerów zewnętrznych. Dla zachowania jasności, jeżeli punkty Starpoints zostaną przeniesione do puli Punktów bonusowych, z chwilą dokonania transakcji przeniesienia tych punktów Starpoints, przeniesione punkty Starpoints będą uznawane za Punkty bonusowe i będą podlegały Zasadom Programu bonusowego. Po sfinalizowaniu transakcji przeniesienia niemożliwe jest jej cofnięcie, mimo że Członek powiązany może następnie przenieść punkty z powrotem na ich konto pochodzenia.
 5. Aktywność konta członkowskiego. Przenoszenie punktów pomiędzy Programami (i) będzie stanowiło aktywność wykonaną do celów utrzymania aktywności w Programie SPG oraz (ii) nie będzie liczyć się jako kwalifikowana aktywność do celów utrzymania aktywności punktów użytkownika w Programie bonusowym. Prosimy zapoznać się z warunkami regulującymi aktywność konta i wygasanie punktów, dotyczącymi Programu SPG i Programu bonusowego.

Wyrównanie statusu

 1. Kryteria wyrównania statusu W każdym momencie przeprowadzania procesu połącznia swoich odpowiednich kont członkowskich Programu lub po dokonaniu takiego połączenia, jeżeli Członek połączony posiada status członkowski Elite Preferred Guest (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie SPG) w Programie SPG lub posiada status członkowski w Programie członkowskim Elite (zgodnie z definicją zawartą w Zasadach Programu bonusowego) Programu bonusowego, Operatorzy wyrównają najwyższy status członkowski Członka powiązanego, jeżeli będzie to mieć zastosowanie, w następujący sposób:
  1. Jeśli Członek połączony osiągnął wyższy status członkowski Elite w Programie SPG niż w Programie bonusowym, Członek połączony otrzyma wyrównanie statusu w programie członkowskim Elite Marriott, zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli:
   Jeśli Członek połączony posiada następujący status członkowski Elite Preferred Guest w Programie SPG: Wyrównanym statusem w bonusowym Programie członkostwa Elite będzie:
   Platinum Preferred Guest Platinum
   Gold Preferred Guest Gold
   Preferred Plus* Guest Silver
   Preferred Guest Członek

   *”SPG Preferred Plus” oznacza Członków SPG, posiadających następujące karty lub członkostwa powiązane z ich kontem członkowskim Programu SPG:  (i) kartę kredytową American Express współfirmowaną przez SPG, (ii) członkostwo w Auto Club lub (iii) członkostwo w AARP. 

  2. Jeśli Członek połączony osiągnął wyższy status członkowski Elite w Programie bonusowym niż w Programie SPG, Członek połączony otrzyma wyrównanie statusu w Programie SPG, zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli:
   Jeśli Członek połączony posiada następujący status członkowski w bonusowym Programie członkostwa Elite: Wyrównanym statusem członkowskim Elite Preferred Guest w Programie SPG będzie:
   Platinum Platinum Preferred Guest
   Gold Gold Preferred Guest
   Silver Preferred Plus Guest
   Członek Preferred Guest
 2. Czas realizacji wyrównania statusu. Uaktualnienie statusu członkowskiego Elite zacznie obowiązywać (i) natychmiast po połączeniu kont w Programach lub (ii) w ciągu 24 godzin od pojawienia się nowego statusu członkowskiego Elite w jednym z Programów (niezależnie od tego, czy nastąpiło podwyższenie, czy obniżenie statusu) na koncie członkowskim Programu bonusowego lub koncie członkowskim Programu SPG.
 3. Korzyści.
  1. Program SPG. Podczas pobytu w Hotelu SPG uczestniczącym w programie (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie SPG), Członek połączony będzie kwalifikował się do otrzymania korzyści powiązanych ze swoim statusem członkowskim Elite Preferred Guest w Programie SPG na podstawie Regulaminu SPG i nie otrzyma żadnych korzyści świadczonych członkom Elite na podstawie Zasad Programu bonusowego. Członek połączony otrzyma jedynie jakiekolwiek tego rodzaju korzyści uzyskane w wyniku wyrównania statusu na podstawie niniejszego Regulaminu mającego zastosowanie do Pobytów w Hotelu SPG uczestniczącym w programie, w przypadku jeśli do przyjazdu na taki Pobyt doszło po tym, jak Członek połączony połączył swoje konto członkowskie Programu SPG ze swoim kontem członkowskim Programu bonusowego.
  2. Programy bonusowe. Podczas pobytu w hotelu uczestniczącym w Programach bonusowych, Członek połączony będzie kwalifikował się do otrzymywania korzyści powiązanych z jego statusem w bonusowym Programie członkostwa Elite na podstawie Zasad Programu bonusowego, i nie będzie otrzymywał żadnych korzyści świadczonych członkom Elite na podstawie Regulaminu SPG. Członek połączony otrzyma jedynie jakiekolwiek tego rodzaju korzyści uzyskane w wyniku wyrównania statusu na podstawie niniejszego Regulaminu mającego zastosowanie do pobytów w hotelu uczestniczącym w Programie bonusowym, w przypadku jeśli do przyjazdu na taki Pobyt doszło po tym, jak Członek połączony połączył swoje konto członkowskie Programu SPG ze swoim kontem członkowskim Programu bonusowego.
 4. Korzyści z tymczasowych statusów promocyjnych. W przypadku, jeśli Członek połączony otrzyma tymczasowe, promocyjne podwyższenie statusu w związku z Programem (np. promocją bonusową, „Taste of Gold”), promocyjne podwyższenie statusu nie będzie brane pod uwagę przy określaniu wyrównania statusu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Dożywotni Status.
  1. Program SPG.
   1. Wszelkie dożywotnie korzyści świadczone na podstawie Regulaminu SPG, takie jak status SPG Lifetime Gold (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie SPG) lub status SPG Lifetime Platinum (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie SPG), nie będą miały zastosowania do konta Programu bonusowego Członka połączonego, mimo że podstawowy status Elite Członka połączonego zostanie wyrównany w Programie bonusowym na podstawie niniejszego Regulaminu.
   2. Każdy pełny rok kalendarzowy, w którym Członek połączony otrzymał podwyższenie swojego statusu członkowskiego Elite Preferred Guest w wyniku korzyści związanych z wyrównaniem statusu, świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, będzie liczony jako Rok kwalifikowalnego statusu (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie SPG) na podstawie Ragulaminu SPG do celów uzyskania przez Członka SPG statusu SPG Lifetime Gold lub SPG Lifetime Platinum.
  2. Programy bonusowe. Wszelkie dożywotnie korzyści świadczone na podstawie Zasad Programu bonusowego, takie jak status Lifetime Silver, Lifetime Gold i Lifetime Platinum, nie będą miały zastosowania do konta Programu SPG Członka połączonego, mimo że podstawowy status Elite Członka połączonego zostanie wyrównany w Programie SPG na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Wygaśnięcie wyrównania statusu. W przypadku, jeśli status członkowski Elite Preferred Guest lub status w bonusowym Programie członkostwa Elite Członka połączonego zostanie podwyższony w rezultacie korzyści związanych z wyrównaniem statusu, świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, status członkowski Elite Preferred Guest lub status w bonusowym Programie członkostwa Elite tego Członka połączonego będzie dalej podwyższany aż do dnia, w którym (i) udział Członka połączonego w programie takich korzyści zostanie zakończony na podstawie niniejszego Regulaminu, lub (ii) Członek połączony nie będzie już posiadał statusu członkowskiego Elite Preferred Guest lub statusu w bonusowym Programie członkostwa Elite, który pierwotnie zapewniał korzyści związane z wyrównaniem statusu (np., jeśli Członek połączony miał statusu Gold Preferred Guest a jego status Gold Preferred wygasł w lutym 2017 r. na podstawie Regulaminu SPG, wówczas dany Członek połączony będzie posiadać statusu członka Gold w ramach programu członkowskiego Elite tylko do końca lutego 2017 r., o ile nie zakwalifikuje się niezależnie na status członka Gold na podstawie Warunków bonusowych).

Zakończenie udziału

 1. Członek połączony może w dowolnym momencie zakończyć swój udział w programie otrzymywania korzyści, poprzez rozłączenie swojego konta członkowskiego Programu SPG i swojego konta członkowskiego Programu promocyjnego.
 2. Operatorzy mogą w dowolnym momencie zawiesić korzyści świadczone Członkowi połączonemu, cofnąć wszelkie korzyści lub uniemożliwić Członkowi połączonemu udział w programie otrzymywania korzyści określonych w niniejszym Regulaminie, ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, według swojego całkowitego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli:
  1. Którekolwiek z kont członkowskich Programu Członka połączonego zostało z jakiegokolwiek powodu zawieszone lub zamknięte.
  2. Członek połączony nie posiada już aktywnego członkostwa ani w Programie SPG, ani w Programie bonusowym; lub
  3. Operatorzy twierdzą, że Członek połączony:
   1. Naruszył niniejszy Regulamin, Regulamin SPG lub Zasady Programu bonusowego.
   2. Działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, rozporządzeniami;
   3. Nie zapłacił za jakikolwiek należny rachunek hotelowy Operatorowi lub Hotelowi SPG uczestniczącemu w programie lub hotelowi uczestniczącemu w Programie bonusowym;
   4. Działał w sposób nieodpowiedni, nieuczciwy, pełen przemocy lub wrogi;
   5. Brał udział w jakimkolwiek niewłaściwym lub niezgodnym z prawem postępowaniu w związku z niniejszym Regulaminem lub świadczonymi na jego podstawie korzyściami.

Postanowienia różne.

 1. Zmiany. Operatorzy mogą wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu i bez uprzedzenia.
 2. Zakończenie świadczenia korzyści. Operatorzy mogą zakończyć świadczenie którychkolwiek lub wszystkich korzyści świadczonych w ramach niniejszego Regulaminu, w dowolnym czasie. Członek połączony nie może rościć sobie prawa do jakichkolwiek tego rodzaju korzyści po jakimkolwiek tego rodzaju zakończeniu ich świadczenia.
 3. Korzyści uzależnione od dostępności i wprowadzonych zmian. Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu są uzależnione od ich dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.
 4. Zakaz sprzedaży lub przenoszenia. Korzyści świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu nie można sprzedawać, wymieniać lub przenosić (w sposób inny niż za pośrednictwem Operatora lub jego odpowiednich przedstawicieli). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany będą nieważne. Operatorzy i ich partnerzy mogą odmówić honorowania lub uznawania jakichkolwiek korzyści, które ich zdaniem mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.
 5. Dane Członków Każdy z Operatorów może uzyskiwać od stron trzecich dane dotyczące Członków, z uwzględnieniem, bez ograniczenia do nazwisk, adresów, adresów poczty elektronicznej, danych konta członkowskiego Programu SPG oraz danych konta członkowskiego Programu bonusowego.
  1. Marriott i Ritz-Carlton. Marriott i Ritz-Carlton mogą uzyskiwać od SPG dane dotyczące Połączonych członków, które mogą zostać użyte przez Marriott i Ritz-Carlton w związku z niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem, bez ograniczenia do celów związanych z weryfikacją danych konta oraz świadczeniem korzyści. Dane dostarczone Marriott i Ritz-Carlton przez SPG mogą obejmować imię i nazwisko Członka połączonego, adres jego poczty elektronicznej oraz numer konta członkowskiego Programu SPG i będą wykorzystywane przez Marriott i Ritz-Carlton zgodnie z Polityką Prywatności Marriott.
  2. SPG. SPG może uzyskiwać od Marriott lub Ritz-Carlton dane dotyczące Połączonych członków, które mogą zostać użyte przez SPG w związku z niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem, bez ograniczenia do celów związanych z weryfikacją danych konta oraz świadczeniem korzyści. Dane dostarczone SPG przez Marriott lub Ritz-Carlton mogą obejmować imię i nazwisko Członka połączonego, adres jego poczty elektronicznej oraz numer konta członkowskiego Programu bonusowego i będą wykorzystywane przez SPG zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności SPG.
 6. Brak gwarancji lub oświadczeń, jawnych lub dorozumianych. Operatorzy nie udzielają żadnych gwarancji lub oświadczeń, jawnych lub dorozumianych w odniesieniu do rodzaju, jakości lub przydatności towarów lub usług zapewnianych na mocy niniejszych Warunków.
 7. Zwolnienie z odpowiedzialności Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Operatorów, Hotele uczestniczące w programie SPG, hotele uczestniczące w Programach bonusowych oraz ich odpowiednie podmioty zależne, stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników, w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub żądań, włącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wysuwanymi przez jakiekolwiek strony trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.
 8. Odstąpienie Odstąpienie od dochodzenia jakichkolwiek praw wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu przez któregokolwiek Członka nie będzie stanowiło odstąpienia od dochodzenia jakichkolwiek innych praw wynikających z uprzedniego lub kolejnego naruszenia niniejszego Regulaminu.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU OPERATOR, JAKIKOLWIEK HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMIE SPG LUB JAKIKOLWIEK HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMACH BONUSOWYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, OPARTE NA ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCE Z KORZYŚCI ŚWIADCZONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB Z NINIEJSZEGO REGULAMINU, LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z TYMI KORZYŚCIAMI LUB REGULAMINEM.
 10. Wybór ustawodawstwa i jurysdykcji. Wszelkie spory wynikające z korzyści świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu lub z niniejszego Regulamin, lub w jakikolwiek sposób powiązane z tymi korzyściami lub regulaminem, będą rozpatrywane indywidualnie bez żadnych pozwów zbiorowych i będą rozstrzygane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z ustawodawstwem stanu Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych, bez względu na jego unormowania kolizyjne. Wniosek o wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia lub powództwa wynikającego z niniejszego Regulaminu lub z nim powiązanego, można złożyć wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się na terenie stanu Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych.
 11. Znaki handlowe. Starpoints, SPG, Preferred Guest, oraz ich poszczególne loga są znakami handlowymi SPG Marriott i Ritz-Carlton są znakami handlowymi Marriott International, Inc.