ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เหล่านี้) กำกับการใช้งาน ของเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) และวางระเบียบที่ สมาชิกของโปรแกรม Starwood Preferred Guest® (“โปรแกรม SPG“) โปรแกรม Marriott Rewards® (“โปรแกรม แมริออท รีวอร์ด“) และ โปรแกรม The Ritz-Carlton Rewards® (“โปรแกรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีวอร์ด“) สามารถเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก โปรแกรม SPG ของตนกับ บัญชีสมาชิกโปรแกรม แมริออท รีวอร์ด หรือบัญชีสมาชิกโปรแกรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีวอร์ด (เรียกแยกกันว่า “สมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชี” และ เรียกรวมกันว่า “กลุ่มสมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชี”) สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (i) โปรแกรม SPG , โปรแกรม แมริออท รีวอร์ด และโปรแกรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีวอร์ด จะเรียกรวมกันว่า “โปรแกรมรวม” และเรียกแยกกันว่า “โปรแกรม” และ (ii) โปรแกรม แมริออท รีวอร์ด และโปรแกรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีวอร์ด จะเรียกรวมกันว่า “โปรแกรมรีวอร์ดรวม” และเรียกแยกกันว่า “โปรแกรมรีวอร์ด” โปรแกรม SPG ดำเนินการโดย Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “SPG“) โปรแกรมรีวอร์ดรวมดำเนินการโดย Marriott International, Inc. (“แมริออท”) และ The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (“ริทซ์-คาร์ลตัน”)
โดยการตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG เข้ากับบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ดถือว่าสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นได้อ่าน เข้าใจ เเละยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

SPG แมริออท และ ริทซ์-คาร์ลตัน (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ“) อาจทำการเเก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และการใช้ไซต์นี้ หรือมีส่วนร่วมในโอกาสที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อจะเชื่อมโยงบัญชี จะต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชี ในการเเก้ไข การปรับปรุง หรือการเพิ่มเติมนั้น ๆ
ในขอบเขตที่ข้อกำหนดนั้นถูกกำหนดขึ้นในข้อกำหนดและเงื่อนไข และไม่ได้มีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดดังกล่าวมีความหมายตามที่ถูกระบุไว้ใน (i) ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ โปรแกรม SPG ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.spg.com/terms (“ข้อกำหนด SPG“) เป็นไปตามขอบเขตข้อกำหนดดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรม SPG และผลประโยชน์ และการให้บริการที่กำหนดไว้ และ (ii) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรีวอร์ดรวม ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.marriott.com/rewards/terms/default.mi(“กฎของโปรแกรมรีวอร์ด“) เป็นไปตามขอบเขตข้อกำหนดดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมรีวอร์ดรวม และสิทธิประโยชน์และการให้บริการที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กับข้อกำหนดที่ระบุใน SPG หรือกฏของโปรแกรมรางวัล ให้ยึดตามข้อกำหนดของ SPG หรือกฏของโปรแกรมรีวอร์ด

การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก

 1. หลักเกณฑ์ ในการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG และบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด สมาชิกต้องมีบัญชีสมาชิกที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ทั้งในโปรแกรม SPG และโปรแกรมรีวอร์ด และบัญชีสมาชิกในแต่ละโปรแกรมต้องลงทะเบียนด้วยชื่อเดียวกัน การเป็นสมาชิกในโปรแกรมเหล่านี้อาจได้จากการสมัครฟรีที่ www.spg.com, www.marriott.com and www.ritzcarlton.com
 2. การเชื่อมโยง สมาชิกแต่ละคนอาจเชื่อมโยงโปรแกรมรีวอร์ดและบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG ได้ที่ www.marriott.com, www.ritzcarlton.com หรือ www.spg.com. การเชื่อมโยงบัญชี และการโอนคะแนนทางโทรศัพท์ไม่สามารถทำได้
 3. ผลของการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงบัญชีโปรแกรมจะไม่รวมบัญชีของสมาชิกที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน หรือสร้างเป็นบัญชีเดียว ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน บัญชีโปรแกรมของสมาชิกที่เชื่อมโยง (เช่น จำนวนคืนหรือ คะแนนที่ได้รับก่อนหน้านี้) จะไม่นำมารวมกัน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 4. บัญชีซ้ำ สมาชิกแต่ละคนจะสามารถเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ดเพียงหนึ่งบัญชีกับบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกแต่ละคนมีบัญชีสมาชิกหลายบัญชีในโปรแกรมรีวอร์ด หรือโปรแกรม SPG นั้น สมาชิกจะต้องทำการรวมบัญชีที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรมดังกล่าวตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎของโปรแกรมเพื่อที่จะทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นเข้ากับบัญชีอื่นในอีกโปรแกรมหนึ่งได้
 5. กิจกรรมในบัญชีสมาชิก การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG เเละบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด (i) จะถือเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำรงสถานะในโปรแกรม SPG และ (ii) จะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนนในโปรเเกรมรีวอร์ด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการควบคุมกิจกรรมในบัญชี และคะแนนรางวัลที่หมดอายุจากโปรแกรมรีวอร์ด และโปรแกรม SPG
 6. ข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรม ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (i) กฎของโปรแกรมรีวอร์ดจะยังคงใช้ได้กับบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ดของสมาชิกที่เชื่อมโยงกัน และสิทธิประโยชน์และกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชีนั้น และ (ii) ข้อกำหนด SPG จะยังคงใช้ได้กับบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG สิทธิประโยชน์และกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชีนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ยกเลิกการเชื่อมโยงสมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชีสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงของตนเมื่อใดด็ได้ โดยโทรไปที่ (SPG) 1-888-625-4988, (แมริออท รีวอร์ด) 1-801-468-4000, หรือ (ริทซ์-คาร์ลตัน รีวอร์ด) 1-866-922-6882, และบัญชีจะยกเลิกการเชื่อมโยงภายใน 48 ชั่วโมงหลังผู้ให้บริการได้รับการร้องขอดังกล่าว ข้อมูลติดต่อทั่วโลกสำหรับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สามารถดูได้ที่: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/support/index.html, www.marriott.com/help/rewards-cusomer-support.mi, or www.ritzcarlton.com/en/rewards/guest-servicesสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจะถือว่าสละสิทธิ์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการเทียบสถานะ) ในช่วงเวลาที่บัญชียกเลิกการเชื่อมโยง

โอนคะแนน

 1. หลักเกณฑ์การโอน หลังจากที่มีการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรม สมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชีอาจทำการโอน (i) Starpoints® จากบัญชีสมาชิก โปรแกรม SPG ของตน ไปยังคะเเนนรางวัลแมริออท หรือ คะแนนรางวัล เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน (รวมเรียกว่า “คะแนนรางวัล “) เพื่อที่จะฝากเข้าบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ดที่เชื่อมโยงกัน หรือ (ii) คะแนนรางวัลจากบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ดของตน ไปเป็นคะแนนสตาร์พอยท์ เพื่อที่จะฝากเข้าบัญชีสมาชิก โปรแกรม SPG ที่เชื่อมโยงกัน สตาร์พอยท์หรือคะแนนรางวัล สามารถถูกโอนไปเฉพาะบัญชีของสมาชิกโปรแกรมที่ได้เชื่อมโยงบัญชีที่สตาร์พอยท์หรือคะแนนรางวัลนั้นได้รับการสะสมขึ้นมา สตาร์พอยท์ได้รับโดยผลประโยชน์ในสถานที่พักของ Vistana™ Signature Experiences เเละคะเเนนรางวัลได้รับโดยผลประโยชน์ในสถานที่พัก Marriott Vacation Club® ไม่สามารถทำการโอนไปมาระหว่างโปรแกรมได้
 2. จำนวนโอน สมาชิกบัญชีที่เชื่อมโยงกันอาจโอนจำนวนคะแนนสะสม ใดๆ ไปยังสตาร์พอยท์หรือโอนสตาร์พอยท์ไปเป็นคะแนนรางวัล โดยการโอนต้องเพิ่มขึ้นทีละ 1,000 คะแนน ตราบใดที่ คะแนนจำนวนดังกล่าว ของคะแนนรางวัลหรือสตาร์พอยท์ยังใช้ได้ ยังมีอยู่ใน บัญชีสมาชิกของโปรแกรมของพวกเขา ณ เวลาโอน ในกรณีที่มีการโอนของคะแนนรางวัลใดๆ ไปเป็นสตาร์พอยท์ ซึ่งทำให้ในสตาร์พอยท์ไม่เป็นจำนวนเต็ม สตาร์พอยท์จะถูกปัดเศษลง ให้เป็นจำนวนเต็มสตาร์พอยท์ที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกที่เชื่อมโยงโอน 1,000 คะแนนสะสม ไปเป็นสตาร์พอยท์ บัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG ของบุคคลนั้นจะได้รับเครดิตสตาร์พอยท์ 333 คะแนน
 3. อัตราการโอน
  1. 3 คะแนนรางวัล จะเท่ากับ 1 สตาร์พอยท์ เมื่อโอนโดยสมาชิกที่ได้ทำการเชื่อมโยงบัญชี ระหว่างบัญชีสมาชิกที่ถูกเชื่อมโยง
  2. สตาร์พอยท์ 1 คะแนนจะเท่ากับคะแนนรางวัล 3 คะแนน เมื่อโอนโดยสมาชิกที่เชื่อมโยงบัญชี ระหว่างบัญชีสมาชิกที่เชื่อมโยงกัน
 4. ระยะเวลาในการโอน การโอนของสตาร์พอยท์หรือ คะแนนรางวัลจะมีผลทันทีที่ดำเนินการโอน เมื่อการโอนได้ถูกดำเนินการและเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว สตาร์พอยท์หรือคะแนนรางวัลใดๆ ที่ฝากไว้ใน บัญชีสมาชิกโปรแกรมนั้นจะขึ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งสตาร์พอยท์หรือคะแนนรางวัลได้โอนมา รวมทั้งในเรื่องการใช้คะแนนกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม อธิบายให้ชัดเจนได้ดังนี้ หากสตาร์พอยท์ถูกโอนเข้าไปเป็นคะแนนรางวัล ทันทีที่การทำธุรกรรมการโอนสตาร์พอยท์ดังกล่าวได้รับการดำเนินการ สตาร์พอยท์ที่ถูกโอนจะถือเป็นคะแนนรางวัลและจะอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรมรีวอร์ด เมื่อการทำธุรกรรมการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถทำรายการย้อนกลับได้ แต่สมาชิกที่เชื่อมโยงสามารถโอนคะแนนกลับไปยังบัญชีเดิมได้
 5. กิจกรรมในบัญชีสมาชิก การโอนคะแนนระหว่างโปรแกรม (i) จะถือเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คะแนนรางวัลที่เหลืออยู่ในโปรแกรม SPG และ (ii) จะไม่นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการสะสมคะแนนในโปรแกรมรีวอร์ด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการควบคุมกิจกรรมในบัญชี และคะแนนรางวัลที่หมดอายุจากโปรแกรม SPG และโปรแกรมรีวอร์ด

การเทียบสถานะ

 1. หลักเกณฑ์ในการเทียบสถานะ ณ เวลาใด หรือหลังจากที่มีการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกโปรแกรม ถ้าสมาชิกที่ที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น มีสถานะการเป็นสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ (ตามที่กำหนดในข้อกำหนด SPG ) ในโปรแกรม SPG หรือ มีสถานะการเป็นสมาชิกระดับพิเศษ
  ในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษ (ตามที่กำหนดไว้ในกฎของโปรแกรมรีวอร์ด) ของโปรแกรมรีวอร์ด ผู้ให้บริการจะเทียบสถานะการเป็นสมาชิกระดับพิเศษที่สูงสุดตามที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ :

  1. ถ้าสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น ได้รับสถานะสมาชิกระดับพิเศษในโปรแกรม SPG ที่สูงกว่าใน โปรแกรมรีวอร์ด สมาชิกดังกล่าวจะได้รับสถานะที่เทียบเท่าในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษของแมริออท ตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง :
   หากสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น มีสถานะสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษดังต่อไปนี้ในโปรแกรม SPG: สถานะที่เทียบเท่าในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษของรีวอร์ดจะเป็น:
   พรีเฟอร์เกสต์ระดับแพลทินัม แพลทินัม
   พรีเฟอร์เกสต์ระดับโกลด์ โกลด์
   พรีเฟอร์พลัส* เกสต์ ซิลเวอร์
   พรีเฟอร์เกสต์ สมาชิก

   *” SPG พรีเฟอร์พลัส” หมายถึง สมาชิก SPG ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG ต่อไปนี้:  (i) บัตรเครดิตร่วม American Express SPG (ii ) สมาชิกออโต้คลับ หรือ (iii) สมาชิก AARP 

  2. ถ้าสมาชิกที่ได้ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น ได้รับสถานะสมาชิกระดับพิเศษในโปรแกรมรีวอร์ดที่สูงกว่าในโปรแกรม SPG สมาชิกดังกล่าวจะได้รับสถานะเทียบเท่าในโปรแกรม SPG ตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง :
   ถ้าสมาชิกที่เชื่อมโยงมีสถานะดังต่อไปนี้ในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษของรีวอร์ด: สถานะสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษที่เทียบเท่าในโปรแกรม SPG คือ:
   แพลทินัม พรีเฟอร์เกสต์ระดับแพลทินัม
   โกลด์ พรีเฟอร์เกสต์ระดับโกลด์
   ซิลเวอร์ พรีเฟอร์เกสต์พลัส
   สมาชิก พรีเฟอร์เกสต์
 2. ระยะเวลาของสถานะเทียบเท่า สถานะการเป็นสมาชิกระดับพิเศษใหม่ จะมีผล (i) ทันทีหลังจากที่บัญชีโปรแกรมถูกเชื่อมโยง หรือ (ii) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากมีสถานะการเป็นสมาชิกใหม่ ของสมาชิกระดับพิเศษในโปรแกรมหนึ่ง (ไม่ว่าสถานะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง) จะตรงกับบัญชีสมาชิก โปรแกรมรีวอร์ด หรือบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG
 3. ผลประโยชน์
  1. โปรแกรม SPG ระหว่างการเข้าพัก ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม SPG (ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง SPG) สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น จะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ สถานะพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษในโปรแกรม SPG ตามข้อตกลง SPG และจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ให้กับสมาชิกระดับพิเศษตามกฎของโปรแกรมรีวอร์ด สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นจะได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเทียบสถานะตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม SPG เมื่อการเข้าพักดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกได้มีการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก โปรแกรม SPG เข้ากับบัญชี สมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด
  2. โปรแกรมรีวอร์ด ขณะเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมรีวอร์ด สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น จะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษของรีวอร์ด ตามกฎของโปรแกรมรีวอร์ด และจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ สำหรับสมาชิกระดับพิเศษตามข้อตกลง SPG สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเทียบสถานะที่ให้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมรีวอร์ด เมื่อการเข้าพักดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกได้มีการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก โปรแกรม SPG เข้ากับบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด
 4. ผลประโยชน์สถานะแบบชั่วคราวตามการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นได้รับการอัพเกรดสถานะแบบชั่วคราวตามการส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรม (เช่น โปรโมชั่น”Taste of Gold” ของรีวอร์ด) การอัพเกรด สถานะตามการส่งเสริมการขายจะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นการเทียบสถานะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 5. สถานะตลอดชีพ
  1. โปรแกรม SPG
   1. ผลประโยชน์ตลอดชีพใดๆ ที่ให้ตามข้อกำหนด SPG เช่นสถานะ SPG Lifetime Gold ( ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด SPG) หรือสถานะ SPG Lifetime Platinum (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง SPG) จะไม่ถูกนำไปใช้กับบัญชีโปรแกรมรางวัลที่เชื่อมโยงกันของสมาชิก แม้ว่าสถานะระดับพิเศษพื้นฐานของสมาชิกที่เชื่อมโยงจะเทียบเท่าในโปรแกรมรางวัลตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
   2. ปีปฏิทินใดๆ ซึ่งสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น มีการอัพเกรดสถานะสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากการเทียบผลประโยชน์ที่มีให้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีคุณสมบัติเป็นสถานะปีที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ (ตามที่กำหนดในข้อกำหนด
    SPG ) ตามข้อกำหนด SPG สำหรับวัตถุประสงค์ของ สมาชิก SPG ที่ได้รับสถานะ SPG Lifetime Gold หรือสถานะ SPG Lifetime Platinum
  2. โปรแกรมรีวอร์ด ผลประโยชน์ตลอดชีพใดๆ ที่เป็นไปตามกฎของโปรแกรมรีวอร์ด เช่น สถานะ Lifetime Silver, Lifetime Gold และ Lifetime Platinum จะไม่นำไปใช้กับ บัญชีโปรแกรม SPG ของสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีกัน แม้ว่าสถานะระดับพิเศษพื้นฐานของสมาชิกที่เชื่อมโยงจะเทียบเท่าในโปรแกรม SPG ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 6. การหมดอายุของการเทียบสถานะ ในกรณีที่สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นมีการอัพเกรดสถานะพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษหรือสถานะในโปรแกรมรีวอร์ดของโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษ อันเป็นผลจากผลประโยชน์ในการเทียบเท่าสถานะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สถานะสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษ หรือ สถานะในโปรแกรมรีวอร์ดของโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษจะยังคงได้รับการอัพเกรดจนถึงวันที่ (i) การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่เชื่อมโยงในผลประโยชน์ดังกล่าวยุติลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (ii) สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้นไม่ได้มี สถานะสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับพิเศษ หรือสถานะในโปรแกรมรีวอร์ดของโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษอีกต่อไปจากเดิมที่ได้้รับผลประโยชน์ในการเทียบสถานะ (ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น เป็นสมาชิกพรีเฟอร์เกสต์ระดับโกลด์ และ สถานะพรีเฟอร์เกสต์ระดับโกลด์จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ตามข้อตกลง SPG สมาชิกดังกล่าวนั้นจะเป็นสมาชิกระดับโกลด์ในโปรแกรมสมาชิกระดับพิเศษ เพียงตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เท่านั้น เว้นแต่ถ้าสมาชิกนั้นจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกระดับโกลด์ตามข้อกำหนดของรีวอร์ด)

การยุติการใช้งาน

 1. สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น อาจยุติการเข้าร่วมในผลประโยชน์ได้ทุกเวลา โดยการยกเลิกการเชื่อมโยง บัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG กับบัญชีสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด
 2. ผู้ให้บริการอาจระงับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เชื่อมโยง เรียกคืนผลประโยชน์ใดๆ หรือยุติการเข้าร่วมของสมาชิกที่เชื่อมโยงในผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยมีผลในทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม และในดุลยพินิจของผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อจำกัด ในกรณีที่:
  1. บัญชีสมาชิกโปรแกรมของสมาชิกที่เชื่อมโยงใดๆ ถูกระงับหรือยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  2. สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น ไม่ได้มีสมาชิกภาพที่ใช้งานได้อยู่ ทั้งในโปรแกรม SPG และโปรแกรมรีวอร์ด; หรือ
  3. ผู้ให้บริการเชื่อว่าสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น ได้:
   1. การฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งข้อตกลง SPG หรือกฎของโปรแกรมรีวอร์ด ;
   2. กระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัญญัติที่บังคับใช้
   3. บกพร่องในการจ่ายชำระค่าโรงแรมใด ๆ เมื่อเกิดจากการ ผู้ให้บริการหรือโรงแรมที่เข้าร่วม SPG หรือโรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมรีวอร์ด;
   4. กระทำการอันไม่เหมาะสม ฉ้อโกง หมิ่นประมาท หรือไม่เป็นมิตร; หรือ
   5. มีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือผลประโยชน์ที่ให้ไว้ในข้อตกลงนี้

อื่นๆ

 1. การเเก้ไข ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การยุติการใช้งาน ผู้ให้บริการอาจยุติการใดๆ หรือทั้งหมดของผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้ สมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีนั้น ไม่อาจเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ หลังจากการยกเลิกดังกล่าว
 3. ผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการและการปรับเปลี่ยน ผลประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลและการให้บริการทั้งหมด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ไม่มีการขายหรือโอน ผลประโยชน์ที่ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่อาจขาย แลกเปลี่ยน หรือโอน (นอกเหนือจากการดำเนินการโดยผู้ให้บริการ หรือตัวแทนของตน) ความพยายามใดๆ ในการโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยนจะถือเป็นโมฆะ ผู้ให้บริการและคู่ค้าอาจปฏิเสธที่จะทำตามหรือรับรู้ผลประโยชน์ใดๆ ให้กับบุคคลที่มีการกล่าวเชื่อว่า อาจมีการโอน ขายหรือแลกเปลี่ยน
 5. ข้อมูลสมาชิก ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกจากบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชี สมาชิก โปรแกรม SPG และข้อมูลบัญชีของสมาชิกโปรแกรมรีวอร์ด
  1. เเมริออทเเละริทซ์-คาร์ลตัน เเมริออทเเละริทซ์-คาร์ลตัน อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีจาก SPG ซึ่งอาจถูกนำไปใช้โดยแมริออทเเละริทซ์-คาร์ลตัน โดยเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบัญชี และจัดสรรผลประโยชน์ ข้อมูลที่ให้ไว้กับแมริออทและเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน จาก SPG อาจรวมถึงชื่อของสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชี ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG และจะถูกใช้โดยแมริออทและเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมริออท
  2. SPG SPG อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชีจาก SPG ซึ่งอาจถูกนำไปใช้โดย SPG โดยเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบข้อมูลบัญชี และจัดสรรผลประโยชน์ ข้อมูลที่ให้ไว้กับ SPG จากแมริออทและเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน อาจรวมถึงชื่อ ของสมาชิกที่ทำการเชื่อมโยงบัญชี ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีสมาชิกโปรแกรม SPG และจะถูกใช้โดย SPG โดยสอดคล้องกับแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของ SPG
 6. ไม่รับประกันหรือรับรองอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ผู้ให้บริการไม่รับประกันหรือรับรองอย่างชัดเจนหรือโดยนัย เกี่ยวกับรูปแบบ คุณภาพ หรือ ความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 7. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่กระทำการที่เป็นภัยต่อผู้ให้บริการ ต่อโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม SPG โรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมรีวอร์ด และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และพนักงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ จากการเรียกร้องใดๆ หรือความต้องการ รวมทั้ง ค่าทนายความที่กระทำการโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม
 8. การสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์ในการเรียกร้องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสมาชิก จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดก่อนหรือภายหลังอื่นใดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ให้บริการโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม SPG หรือโรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมรีวอร์ดไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อมต่อความเสียหายเฉพาะ ค่าปรับ การลงโทษทางอาญา ไม่ว่าตามสัญญา การละเมิดหรืออื่นใด อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ ก็ตามโดยเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่มีให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 10. ตัวเลือกของกฎหมายและสถานที่ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่มีให้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกจัดการเป็นรายกรณีโดยปราศจากการฟ้องร้องในนามกลุ่มบุคคล และจะถูกควบคุม ตีความและบังคับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย เขตอำนาจตามกฎหมายในการตัดสินข้อเรียกร้องหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือข้องเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจยื่นเฉพาะต่อศาลรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 11. เครื่องหมายการค้า Starpoints, SPG, Preferred Guest และโลโก้ตามลำดับ เป็นเครื่องหมายการค้าของ SPG Marriott และ Ritz-Carlton เป็นเครื่องหมายการค้าของ Marriott International, Inc.